Close

Báňský projektant

Vykonáváme činnost báňského projektanta

podle zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:


dle § 2 pro hornickou činnost

a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),

f) zvláštní zásahy do zemské kůry,

g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,

h) báňská záchranná služba,

i) důlně měřická činnost.


*činnosti kurzívou nejsou v osvědčení báňský projektant a nevykonáváme je.

dle § 3 pro činnost prováděnou hornickým způsobem

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,

b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků,

c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),

d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,

e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,

f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3,

g) jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí,

h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,

i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.

Naše službyHlavní činnosti

Vyhotovujeme plány otvírky, přípravy a dobývání včetně změn, využívání ložiska. Projektujeme mezideponie, rekultivace, cesty.

Vedeme příslušné dokumentace pro prezentaci lomů a pro dokumentaci k řízení projektů.

Vyhotovujeme provozní dokumentace pro hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem pro lomové dobývání kamene.

Vyhotovujeme dílčí technologické a pracovní postupy pro jednotlivé činnosti v rámci hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem.

Spolupracujeme na přípravě projektů a návrhů rozsáhlých objektů a zařízení. Také s odbornými úseky při zpracovávání plánu otvírky, přípravy a dobýváním.

Doplňkové činnosti

Správa mapové dokumentace a prezentace. Máme plně vybavenou projekční kancelář pro zhotovení a úpravy map. Výstupem mapové dokumentace jsou soubory ve formátech cad, nebo pro prezentaci v projektech .jpg, .pdf…

Zhotovujeme mapy pro vaši potřebu, například pro prezentaci lomů, pro dokumentaci k řízení projektů atd.

Důležitým krokem v organizaci dokumentů, je profesionální správa a vedení dokumentace, uchování dat a archivace. Vedeme a udržujeme dokumentaci pro snadné použití a vyhledání.

Digitalizace map. Vytváříme digitální podklady pro další zpracování. Z papírové podoby digitalizujeme staré plány, mapy lomů a katastrů, strojírenské výkresy a jiné.

Zaměření území pomocí GPS. Pro návrhy stavebních částí a prezentaci lomů je samozřejmostí zaměření pomocí GPS stanice. GPS zaměření je používáno pro zpřesnění dané lokality, vytyčení tras nebo hranic navržené stavby.